Zarządzanie zgłaszaniem nieprawidłowości

Spółka zobowiązuje się do postępowania w sposób uczciwy i rzetelny, zgodny z prawem i zasadami wyrażonymi w Kodeksie Etycznym. Niemniej jednak może się zdarzyć, że niektóre zachowania będą sprzeczne z prawem, regulacjami, przepisami Władz, regulacjami wewnętrznymi, Kodeksem Etycznym i/lub Modelem Organizacji, Zarządzania i Kontroli.

W związku z tym Spółka wprowadziła kanały komunikacji, za pośrednictwem których możliwe jest zgłaszanie sytuacji ryzyka mogących spowodować szkody i skutkować nieprawidłowościami.

Przyjęty system umożliwia również anonimowe zarządzanie zgłoszeniami otrzymywanymi przez Seri Industrial S.p.A. oraz jej główne spółki zależne.

System raportowania zapewnia przyjmowanie, analizę i obsługę zgłoszeń, nawet w formie poufnej, przekazywanych przez wszystkie osoby działające w organizacji, jak również przez osoby trzecie, takie jak: klienci, dostawcy, konsultanci, pracownicy, akcjonariusze firmy, każdy w ramach zakresu ich funkcji i odpowiedzialności.

Są to zgłoszenia dotyczące postępowania osób pracujących w firmie, jak również innych osób trzecich (klientów, dostawców, konsultantów, pracowników, partnerów itp.) w relacjach biznesowych z Seri Industrial S.p.A. i/lub jej spółkami zależnymi.

Polityka zakazu działań odwetowych

Seri Industrial dąży do utrzymania najwyższych standardów etycznych, aby zapewnić, zgodnie z przepisami włoskimi i międzynarodowymi, środowisko pracy wolne od niewłaściwych lub nielegalnych zachowań, które zachęca pracowników i/lub kontrahentów do dzielenia się swoimi obawami z firmą bez obawy przed odwetem. W rezultacie firma Seri Industrial odrzuca wszelkie działania odwetowe wobec jakiegokolwiek pracownika, byłego pracownika, konsultantów, współpracowników lub osoby trzeciej, która ujawniła swoją tożsamość, udzielając pomocy Radzie Nadzorczej w prowadzeniu dochodzeń dotyczących podejrzeń o naruszenie Kodeksu Etyki , Modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Spółki, a także polityki firmy lub przepisów prawa. Tylko w przypadku, gdy zgłoszenia są nieuzasadnione, ponieważ zostały dokonane w udowodnionym celu wyrządzenia krzywdy lub spowodowania uszczerbku dla innych, firma Seri Industrial zobowiązuje się do niezwłocznego działania, w tym w miarę możliwości na poziomie dyscyplinarnym.

Jak zrobić raport?

Analiza i zarządzanie raportami informującymi o nieprawidłowościach

Doręczenie zgłoszenia

Twoje raporty będą przyjmowane przez 231 Radę Nadzorczą.

Analiza

231 Rada Nadzorcza przeanalizuje Twoje raporty.

Obsługiwanie

Twoje zgłoszenia będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Prywatność i poufność

Gwarantuje się najściślejszą poufność zgłaszanych tematów i faktów, a także anonimowość informacji, tak aby osoba dokonująca zgłoszenia nie była narażona na żadne formy odwetu.

Podsumowanie wskazówek, w tym instrukcje dotyczące tworzenia Zgłoszeń Nieprawidłowości, można znaleźć w załączonej dokumentacji.

Gdzie jesteśmy

Via Provinciale per Gioia snc, Centro Az. Quercete  – 81016 San Potito Sannitico (CE)

Skontaktuj się z nami

Tel. +39 0823 1442200 Fax. +39 0823 1442442

Grupa Seri

SERI Industrial S.p.A. jest spółką notowaną na włoskiej giełdzie EURONEXT MILAN.